Ops, we got an error [Level: 8]

Undefined offset: 5
/home/server471926/ftp/apps/app/view/start_tekst.php line 48

Call Stack

File: /home/server471926/ftp/core/include.php line 79
Error in: include()
File: /home/server471926/ftp/apps/app/view/start_tekst.php line 48
Error in: aDie()
Arguments:
array(5) { [0]=> int(8) [1]=> string(19) "Undefined offset: 5" [2]=> string(52) "/home/server471926/ftp/apps/app/view/start_tekst.php" [3]=> int(48) [4]=> array(11) { ["tpl"]=> string(11) "start_tekst" ["data_uinqe"]=> NULL ["data"]=> array(8) { ["data"]=> array(0) { } ["data_count"]=> int(0) ["tags"]=> bool(false) ["pagination"]=> object(ImPagination)#25 (3) { ["link_data"]=> array(10) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> int(1) ["per_page"]=> int(20) ["order_column"]=> string(2) "id" ["order_type"]=> string(4) "DESC" } ["pages"]=> float(0) ["current"]=> int(1) } ["listing_fields"]=> array(6) { ["id"]=> string(2) "id" ["name"]=> string(4) "name" ["site_id"]=> string(7) "site_id" ["external_link"]=> string(13) "external_link" ["ordering"]=> string(8) "ordering" ["created"]=> string(7) "created" } ["export_types"]=> array(5) { ["xlsx"]=> string(10) "Excel 2007" ["xls"]=> string(7) "Excel 5" ["ods"]=> string(12) "OpenDocument" ["csv"]=> string(3) "CSV" ["csv_windows"]=> string(15) "CSV for Windows" } ["flash_message"]=> string(2) "OK" ["flash_redirect"]=> bool(false) } ["path"]=> string(52) "/home/server471926/ftp/apps/app/view/start_tekst.php" ["data_count"]=> int(0) ["tags"]=> bool(false) ["pagination"]=> object(ImPagination)#25 (3) { ["link_data"]=> array(10) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> int(1) ["per_page"]=> int(20) ["order_column"]=> string(2) "id" ["order_type"]=> string(4) "DESC" } ["pages"]=> float(0) ["current"]=> int(1) } ["listing_fields"]=> array(6) { ["id"]=> string(2) "id" ["name"]=> string(4) "name" ["site_id"]=> string(7) "site_id" ["external_link"]=> string(13) "external_link" ["ordering"]=> string(8) "ordering" ["created"]=> string(7) "created" } ["export_types"]=> array(5) { ["xlsx"]=> string(10) "Excel 2007" ["xls"]=> string(7) "Excel 5" ["ods"]=> string(12) "OpenDocument" ["csv"]=> string(3) "CSV" ["csv_windows"]=> string(15) "CSV for Windows" } ["flash_message"]=> string(2) "OK" ["flash_redirect"]=> bool(false) } }
File: /home/server471926/ftp/core/classes/base/controller.php line 68
Error in: include()
Arguments:
array(1) { [0]=> string(52) "/home/server471926/ftp/apps/app/view/start_tekst.php" }
File: /home/server471926/ftp/core/classes/base/controller.php line 89
Error in: MjController-> render_tpl()
Arguments:
array(1) { [0]=> string(11) "start_tekst" } Object
object(CtStart)#13 (25) { ["teksty":protected]=> array(4) { [0]=> object(stdClass)#26 (11) { ["id"]=> int(21) ["title"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(4216) "

 

Nazwa projektu: Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.02-02-0047/18 z dnia  22.05.2019 roku

 

Źródło finansowania: Projekt jest objęty współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Cel ogólny: podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym oraz stworzenie warunków do jego rozwoju poprzez rewitalizację części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Cele szczegółowe: poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych, rewaloryzacja zabytkowej zabudowy kamienicowej, poprawa estetyki rewitalizowanego obszaru, zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części wspólnych (izolację pionową ścian fundamentowych, otworzenie nawierzchni, remont studzienek naświetlających, izolację pionową ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, remont dachu, wymianę drewnianej obudowy ścian lukarn, remont klatki schodowej z wymianą wewnętrznej linii zasilającej (dalej WLZ) i ADM, remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej.) budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 137"

Beneficjent będzie reprezentowany LZN "Arkadia", zarządcę nieruchomości wspólnej. LZN "Arkadia" będzie odpowiadała za realizację, przygotowanie i rozliczenie ojektu.  Do obowiązków LZN "Arkadia"  należeć będzie:

 1. W zakresie przygotowania projektu:
 • zlecenie oraz nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień.
 1. W zakresie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WD:
 • reprezentowanie beneficjenta przed IZ RPO WD,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • przygotowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

III.   W   zakresie   realizacji   projektu   -   sprawowanie   funkcji   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 

 1. Rozliczenie projektu.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny : 111 974,90 PLN
 • Kwota dofinansowania: 533 051,27 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 645 026,17 PLN

 

Termin realizacji:

 • Rozpoczęcia realizacji projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia realizacji projektu – 30.11.2020r.
 • Rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 30.11.2020r.

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

" ["inc1"]=> string(36) "29eadc2a4f68f4c1757f8a8287080860.pdf" ["inc1name"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["inc2"]=> string(0) "" ["inc2name"]=> string(0) "" ["inc3"]=> string(0) "" ["inc3name"]=> string(0) "" ["date"]=> string(8) "19-07-11" ["active"]=> int(1) } [1]=> object(stdClass)#27 (11) { ["id"]=> int(22) ["title"]=> string(159) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu - nierozstrzygnięty" ["description"]=> string(28136) "

Wrocław  11.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

z dnia 11.07.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 11.07.2019 – 06.08.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany i wykonawczy do wglądu w siedzibie LZN Arkadia ul. M. Reja 31/1a, Wrocław

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego wrzesień 2019 - listopad 2019

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 06.08.2019 r do godz. 15.00  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 06.08.2019r o godz. 15.30 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(59) "Dokumentacja techniczna - budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e0e6d9270e0cdc234ab1a327a798dd72.pdf" ["inc3name"]=> string(92) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno- kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-07-12" ["active"]=> int(1) } [2]=> object(stdClass)#28 (11) { ["id"]=> int(23) ["title"]=> string(138) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(28006) "

Wrocław  27.08.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

z dnia 27.08.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 27.08.2019 – 09.09.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego do dnia 31.12.2019r

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 09.09.2019 r do godz. 14.30  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 09.09.2019r o godz. 15.00 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(58) "Dokumentacja techniczna- budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e49a13381df3f8339fbc566b92f61249.pdf" ["inc3name"]=> string(93) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-08-28" ["active"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#29 (11) { ["id"]=> int(24) ["title"]=> string(168) "REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU" ["description"]=> string(31865) "

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 541776-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

1 z 15 2020-05-22, 10:37

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Zamawiający działa w imieniu i na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Jedności Narodowej 174 ul. Jedności Narodowej 174, 50-302 Wrocław

 1. 1) NAZWA I ADRES: LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba, krajowy numer identyfikacyjny

93292949600000, ul. Mikołaja Reja 31/1A , 50-338 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska,

tel. 71 322 80 34, 604310793, e-mail biuro@lznarkadia.pl, k.stawczyk@lznarkadia.pl, faks 71 322 80 35.

Adres strony internetowej (URL): www.lznarkadia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

2 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lznarkadia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Przesłanie za pomocą operatora pocztowego lub złożenie osobiste w siedzibie Zamawiajacego

Adres:

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości; „ARKADIA” Barbara Szczerba, ul. Mikołaja Reja

31/1a, 50-338 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

3 z 15 2020-05-22, 10:37

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE

WROCŁAWIU

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i

remontowych na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka wraz z izolacja przeciwwodną

ścian fundamentowych na obiekcie we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 174. Budynek

usytuowany przy ul. Jedności Narodowej 174 we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia

11.10.2016 r., prawomocną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

4 z 15 2020-05-22, 10:37

Wrocławiu pod nr A/6024 Elewacja frontowa budynku – zlicowana z linią zabudowy ulicy Jedności

Narodowej – posiada bogaty wystrój architektoniczny. W strefie parteru – widoczne są prostokątne

otwory okienne, otwory witryn i drzwi sklepowych, oraz otwór bramy wejściowej do części

mieszkalnej kamienicy (bogato dekorowana brama drewniana - zamontowana jest w skrajnej osi

wschodniej). W poziomie I-go, II-go i III-go piętra – w elewacji frontowej usytuowane są balkony

wspornikowe. Elewacja zwieńczona jest wydatnym gzymsem dachowym, z profilowaną skrzynką

okapową, drewnianą, wspartą na konsolach. Warstwa fakturowa elewacji – w poziomie I-go, II-go, IIIgo

i IV-go piętra – w przewarzającej części wykonana została z cegły klinkierowej (murowanej na

zaprawie wapiennej), w kolorze jasnoczerwonym (bez wypraw tynkarskich). W poziomie parteru oraz

V-go piętra - elewacja pokryta została tynkami wapiennymi - zatartymi na gładko. Poszczególne

kondygnacje rozdzielono gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokiennymi. Na elewacji frontowej

każdą z kondygnacji opracowano w odmienny sposób, wykorzystując w tym celu różnorodny detal

architektoniczny, w postaci: - opasek prostokątnych, profilowanych, z kluczem i uszakami (wokół

otworów okiennych i drzwiowych, balkonowych), - opasek o formie łuku pełnego, profilowanych i

podkreślonych łukiem nadwieszonym, - płycin nadokiennych, dekorowanych: owalna plakietą z

guzem, motywem floralno-geometrycznym, - wolutowymi konsolkami z motywem kartusza ujętego

wolutami i elementami roślinnymi, - naczółkiem segmentowym na wolutowych konsolkach z

ornamentem cekinowym, - kartuszem ujętym wolutami zwieńczonymi konchą, - płycin podokiennych

gładkich i pokrytych ornamentem floralnym oraz z owalna plakietą z guzem na osi i motywem

floralno-geometrycznym, - pilastrów hermowych o trzonach dekorowanych motywem kandelabrowym

i o wolutowych głowicach pokrytych łuską i palmetą, ustawionych na wspornikach zdobionych

ornamentem okuciowym i rautem,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-4

45450000-6

44221100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

5 z 15 2020-05-22, 10:37

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. b) Zamawiający wymaga, aby

wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

500.000,00 zł.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

6 z 15 2020-05-22, 10:37

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: a) dwa zadania polegające na: budowie

(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r.,

poz.1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), robotach budowlanych (w

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy „Prawo Budowlane”), przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a

ustawy Prawo budowlane) lub remoncie (w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)

budynku wpisanego do rejestru zabytków, które obejmowały: - prace przy elewacji o całkowitej

powierzchni minimum 300 m2 każda, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego

następujące osoby: a) Kierownik Budowy, osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub

inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, -

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika

robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum dwóch inwestycjach prowadzonych

na budynkach wpisanych do rejestru zabytków obejmujących remont elewacji o całkowitej

powierzchni elewacji minimum 300 m2 każda;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

7 z 15 2020-05-22, 10:37

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

8 z 15 2020-05-22, 10:37

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

9 z 15 2020-05-22, 10:37

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

10 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

11 z 15 2020-05-22, 10:37

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

12 z 15 2020-05-22, 10:37

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

13 z 15 2020-05-22, 10:37

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian przedstawione zostały w Części II SIWZ -

Wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> J. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

14 z 15 2020-05-22, 10:37

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

15 z 15 2020-05-22, 10:37

" ["inc1"]=> string(36) "d310e38663b5afd9c3468620d30eace9.zip" ["inc1name"]=> string(64) "Ogłoszenie o zamówieniu, wzór umowy, OPZ, załączniki do IDW" ["inc2"]=> string(36) "c1963921fce2eeeef85712f64aa04f5c.zip" ["inc2name"]=> string(85) "Specyfikacja techniczna, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, przedmiar" ["inc3"]=> string(36) "c3c9666c59c27f003497ee7542fa0111.zip" ["inc3name"]=> string(18) "Projekt Wykonawczy" ["date"]=> string(8) "20-05-22" ["active"]=> int(1) } } ["form":protected]=> array(0) { } ["template_name"]=> string(5) "start" ["page_title":protected]=> string(8) "One Page" ["_model_name":protected]=> string(6) "MdMenu" ["_model":protected]=> object(MdMenu)#14 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#20 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#15 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_model_view":protected]=> object(MvMenu)#16 (10) { ["_data":protected]=> array(0) { } ["_model_name":protected]=> NULL ["_model":protected]=> object(MdMenu)#21 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#23 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#22 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_dimension":protected]=> int(1) ["_display_data":protected]=> array(0) { } ["query_params":protected]=> array(0) { } ["_type"]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_table"]=> string(4) "menu" ["_bound"]=> array(0) { } ["_id"]=> string(2) "id" } ["_model_form_name":protected]=> NULL ["_filter_form_name":protected]=> NULL ["_model_form":protected]=> NULL ["_filter_form":protected]=> NULL ["bredcrumbs":protected]=> array(1) { ["Start"]=> array(0) { } } ["metadata":protected]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["Name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(28) "Just another aframe web page" } [1]=> array(2) { ["Name"]=> string(9) "copyright" ["content"]=> string(8) "John Doe" } } ["css_files":protected]=> array(0) { } ["js_files":protected]=> array(0) { } ["_request_type":protected]=> int(1) ["_action":protected]=> string(5) "tekst" ["_data1":protected]=> NULL ["_data2":protected]=> NULL ["_data3":protected]=> NULL ["_id":protected]=> string(1) "5" ["_page":protected]=> string(1) "0" ["_header_tpl":protected]=> string(6) "header" ["_footer_tpl":protected]=> string(6) "footer" ["_data":protected]=> array(8) { ["data"]=> array(0) { } ["data_count"]=> int(0) ["tags"]=> bool(false) ["pagination"]=> object(ImPagination)#25 (3) { ["link_data"]=> array(10) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> int(1) ["per_page"]=> int(20) ["order_column"]=> string(2) "id" ["order_type"]=> string(4) "DESC" } ["pages"]=> float(0) ["current"]=> int(1) } ["listing_fields"]=> array(6) { ["id"]=> string(2) "id" ["name"]=> string(4) "name" ["site_id"]=> string(7) "site_id" ["external_link"]=> string(13) "external_link" ["ordering"]=> string(8) "ordering" ["created"]=> string(7) "created" } ["export_types"]=> array(5) { ["xlsx"]=> string(10) "Excel 2007" ["xls"]=> string(7) "Excel 5" ["ods"]=> string(12) "OpenDocument" ["csv"]=> string(3) "CSV" ["csv_windows"]=> string(15) "CSV for Windows" } ["flash_message"]=> string(2) "OK" ["flash_redirect"]=> bool(false) } }
File: /home/server471926/ftp/core/classes/base/controller.php line 126
Error in: MjController-> render_all()
Arguments:
array(1) { [0]=> bool(true) } Object
object(CtStart)#13 (25) { ["teksty":protected]=> array(4) { [0]=> object(stdClass)#26 (11) { ["id"]=> int(21) ["title"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(4216) "

 

Nazwa projektu: Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.02-02-0047/18 z dnia  22.05.2019 roku

 

Źródło finansowania: Projekt jest objęty współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Cel ogólny: podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym oraz stworzenie warunków do jego rozwoju poprzez rewitalizację części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Cele szczegółowe: poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych, rewaloryzacja zabytkowej zabudowy kamienicowej, poprawa estetyki rewitalizowanego obszaru, zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części wspólnych (izolację pionową ścian fundamentowych, otworzenie nawierzchni, remont studzienek naświetlających, izolację pionową ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, remont dachu, wymianę drewnianej obudowy ścian lukarn, remont klatki schodowej z wymianą wewnętrznej linii zasilającej (dalej WLZ) i ADM, remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej.) budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 137"

Beneficjent będzie reprezentowany LZN "Arkadia", zarządcę nieruchomości wspólnej. LZN "Arkadia" będzie odpowiadała za realizację, przygotowanie i rozliczenie ojektu.  Do obowiązków LZN "Arkadia"  należeć będzie:

 1. W zakresie przygotowania projektu:
 • zlecenie oraz nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień.
 1. W zakresie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WD:
 • reprezentowanie beneficjenta przed IZ RPO WD,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • przygotowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

III.   W   zakresie   realizacji   projektu   -   sprawowanie   funkcji   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 

 1. Rozliczenie projektu.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny : 111 974,90 PLN
 • Kwota dofinansowania: 533 051,27 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 645 026,17 PLN

 

Termin realizacji:

 • Rozpoczęcia realizacji projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia realizacji projektu – 30.11.2020r.
 • Rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 30.11.2020r.

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

" ["inc1"]=> string(36) "29eadc2a4f68f4c1757f8a8287080860.pdf" ["inc1name"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["inc2"]=> string(0) "" ["inc2name"]=> string(0) "" ["inc3"]=> string(0) "" ["inc3name"]=> string(0) "" ["date"]=> string(8) "19-07-11" ["active"]=> int(1) } [1]=> object(stdClass)#27 (11) { ["id"]=> int(22) ["title"]=> string(159) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu - nierozstrzygnięty" ["description"]=> string(28136) "

Wrocław  11.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

z dnia 11.07.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 11.07.2019 – 06.08.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany i wykonawczy do wglądu w siedzibie LZN Arkadia ul. M. Reja 31/1a, Wrocław

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego wrzesień 2019 - listopad 2019

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 06.08.2019 r do godz. 15.00  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 06.08.2019r o godz. 15.30 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(59) "Dokumentacja techniczna - budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e0e6d9270e0cdc234ab1a327a798dd72.pdf" ["inc3name"]=> string(92) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno- kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-07-12" ["active"]=> int(1) } [2]=> object(stdClass)#28 (11) { ["id"]=> int(23) ["title"]=> string(138) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(28006) "

Wrocław  27.08.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

z dnia 27.08.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 27.08.2019 – 09.09.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego do dnia 31.12.2019r

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 09.09.2019 r do godz. 14.30  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 09.09.2019r o godz. 15.00 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(58) "Dokumentacja techniczna- budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e49a13381df3f8339fbc566b92f61249.pdf" ["inc3name"]=> string(93) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-08-28" ["active"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#29 (11) { ["id"]=> int(24) ["title"]=> string(168) "REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU" ["description"]=> string(31865) "

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 541776-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

1 z 15 2020-05-22, 10:37

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Zamawiający działa w imieniu i na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Jedności Narodowej 174 ul. Jedności Narodowej 174, 50-302 Wrocław

 1. 1) NAZWA I ADRES: LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba, krajowy numer identyfikacyjny

93292949600000, ul. Mikołaja Reja 31/1A , 50-338 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska,

tel. 71 322 80 34, 604310793, e-mail biuro@lznarkadia.pl, k.stawczyk@lznarkadia.pl, faks 71 322 80 35.

Adres strony internetowej (URL): www.lznarkadia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

2 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lznarkadia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Przesłanie za pomocą operatora pocztowego lub złożenie osobiste w siedzibie Zamawiajacego

Adres:

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości; „ARKADIA” Barbara Szczerba, ul. Mikołaja Reja

31/1a, 50-338 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

3 z 15 2020-05-22, 10:37

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE

WROCŁAWIU

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i

remontowych na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka wraz z izolacja przeciwwodną

ścian fundamentowych na obiekcie we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 174. Budynek

usytuowany przy ul. Jedności Narodowej 174 we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia

11.10.2016 r., prawomocną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

4 z 15 2020-05-22, 10:37

Wrocławiu pod nr A/6024 Elewacja frontowa budynku – zlicowana z linią zabudowy ulicy Jedności

Narodowej – posiada bogaty wystrój architektoniczny. W strefie parteru – widoczne są prostokątne

otwory okienne, otwory witryn i drzwi sklepowych, oraz otwór bramy wejściowej do części

mieszkalnej kamienicy (bogato dekorowana brama drewniana - zamontowana jest w skrajnej osi

wschodniej). W poziomie I-go, II-go i III-go piętra – w elewacji frontowej usytuowane są balkony

wspornikowe. Elewacja zwieńczona jest wydatnym gzymsem dachowym, z profilowaną skrzynką

okapową, drewnianą, wspartą na konsolach. Warstwa fakturowa elewacji – w poziomie I-go, II-go, IIIgo

i IV-go piętra – w przewarzającej części wykonana została z cegły klinkierowej (murowanej na

zaprawie wapiennej), w kolorze jasnoczerwonym (bez wypraw tynkarskich). W poziomie parteru oraz

V-go piętra - elewacja pokryta została tynkami wapiennymi - zatartymi na gładko. Poszczególne

kondygnacje rozdzielono gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokiennymi. Na elewacji frontowej

każdą z kondygnacji opracowano w odmienny sposób, wykorzystując w tym celu różnorodny detal

architektoniczny, w postaci: - opasek prostokątnych, profilowanych, z kluczem i uszakami (wokół

otworów okiennych i drzwiowych, balkonowych), - opasek o formie łuku pełnego, profilowanych i

podkreślonych łukiem nadwieszonym, - płycin nadokiennych, dekorowanych: owalna plakietą z

guzem, motywem floralno-geometrycznym, - wolutowymi konsolkami z motywem kartusza ujętego

wolutami i elementami roślinnymi, - naczółkiem segmentowym na wolutowych konsolkach z

ornamentem cekinowym, - kartuszem ujętym wolutami zwieńczonymi konchą, - płycin podokiennych

gładkich i pokrytych ornamentem floralnym oraz z owalna plakietą z guzem na osi i motywem

floralno-geometrycznym, - pilastrów hermowych o trzonach dekorowanych motywem kandelabrowym

i o wolutowych głowicach pokrytych łuską i palmetą, ustawionych na wspornikach zdobionych

ornamentem okuciowym i rautem,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-4

45450000-6

44221100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

5 z 15 2020-05-22, 10:37

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. b) Zamawiający wymaga, aby

wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

500.000,00 zł.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

6 z 15 2020-05-22, 10:37

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: a) dwa zadania polegające na: budowie

(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r.,

poz.1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), robotach budowlanych (w

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy „Prawo Budowlane”), przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a

ustawy Prawo budowlane) lub remoncie (w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)

budynku wpisanego do rejestru zabytków, które obejmowały: - prace przy elewacji o całkowitej

powierzchni minimum 300 m2 każda, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego

następujące osoby: a) Kierownik Budowy, osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub

inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, -

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika

robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum dwóch inwestycjach prowadzonych

na budynkach wpisanych do rejestru zabytków obejmujących remont elewacji o całkowitej

powierzchni elewacji minimum 300 m2 każda;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

7 z 15 2020-05-22, 10:37

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

8 z 15 2020-05-22, 10:37

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

9 z 15 2020-05-22, 10:37

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

10 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

11 z 15 2020-05-22, 10:37

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

12 z 15 2020-05-22, 10:37

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

13 z 15 2020-05-22, 10:37

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian przedstawione zostały w Części II SIWZ -

Wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> J. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

14 z 15 2020-05-22, 10:37

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

15 z 15 2020-05-22, 10:37

" ["inc1"]=> string(36) "d310e38663b5afd9c3468620d30eace9.zip" ["inc1name"]=> string(64) "Ogłoszenie o zamówieniu, wzór umowy, OPZ, załączniki do IDW" ["inc2"]=> string(36) "c1963921fce2eeeef85712f64aa04f5c.zip" ["inc2name"]=> string(85) "Specyfikacja techniczna, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, przedmiar" ["inc3"]=> string(36) "c3c9666c59c27f003497ee7542fa0111.zip" ["inc3name"]=> string(18) "Projekt Wykonawczy" ["date"]=> string(8) "20-05-22" ["active"]=> int(1) } } ["form":protected]=> array(0) { } ["template_name"]=> string(5) "start" ["page_title":protected]=> string(8) "One Page" ["_model_name":protected]=> string(6) "MdMenu" ["_model":protected]=> object(MdMenu)#14 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#20 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#15 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_model_view":protected]=> object(MvMenu)#16 (10) { ["_data":protected]=> array(0) { } ["_model_name":protected]=> NULL ["_model":protected]=> object(MdMenu)#21 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#23 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#22 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_dimension":protected]=> int(1) ["_display_data":protected]=> array(0) { } ["query_params":protected]=> array(0) { } ["_type"]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_table"]=> string(4) "menu" ["_bound"]=> array(0) { } ["_id"]=> string(2) "id" } ["_model_form_name":protected]=> NULL ["_filter_form_name":protected]=> NULL ["_model_form":protected]=> NULL ["_filter_form":protected]=> NULL ["bredcrumbs":protected]=> array(1) { ["Start"]=> array(0) { } } ["metadata":protected]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["Name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(28) "Just another aframe web page" } [1]=> array(2) { ["Name"]=> string(9) "copyright" ["content"]=> string(8) "John Doe" } } ["css_files":protected]=> array(0) { } ["js_files":protected]=> array(0) { } ["_request_type":protected]=> int(1) ["_action":protected]=> string(5) "tekst" ["_data1":protected]=> NULL ["_data2":protected]=> NULL ["_data3":protected]=> NULL ["_id":protected]=> string(1) "5" ["_page":protected]=> string(1) "0" ["_header_tpl":protected]=> string(6) "header" ["_footer_tpl":protected]=> string(6) "footer" ["_data":protected]=> array(8) { ["data"]=> array(0) { } ["data_count"]=> int(0) ["tags"]=> bool(false) ["pagination"]=> object(ImPagination)#25 (3) { ["link_data"]=> array(10) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> int(1) ["per_page"]=> int(20) ["order_column"]=> string(2) "id" ["order_type"]=> string(4) "DESC" } ["pages"]=> float(0) ["current"]=> int(1) } ["listing_fields"]=> array(6) { ["id"]=> string(2) "id" ["name"]=> string(4) "name" ["site_id"]=> string(7) "site_id" ["external_link"]=> string(13) "external_link" ["ordering"]=> string(8) "ordering" ["created"]=> string(7) "created" } ["export_types"]=> array(5) { ["xlsx"]=> string(10) "Excel 2007" ["xls"]=> string(7) "Excel 5" ["ods"]=> string(12) "OpenDocument" ["csv"]=> string(3) "CSV" ["csv_windows"]=> string(15) "CSV for Windows" } ["flash_message"]=> string(2) "OK" ["flash_redirect"]=> bool(false) } }
File: /home/server471926/ftp/core/classes/base/factor.php line 129
Error in: MjController-> execute()
Arguments:
array(1) { [0]=> array(7) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> string(1) "0" } } Object
object(CtStart)#13 (25) { ["teksty":protected]=> array(4) { [0]=> object(stdClass)#26 (11) { ["id"]=> int(21) ["title"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(4216) "

 

Nazwa projektu: Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.02-02-0047/18 z dnia  22.05.2019 roku

 

Źródło finansowania: Projekt jest objęty współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Cel ogólny: podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym oraz stworzenie warunków do jego rozwoju poprzez rewitalizację części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Cele szczegółowe: poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych, rewaloryzacja zabytkowej zabudowy kamienicowej, poprawa estetyki rewitalizowanego obszaru, zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części wspólnych (izolację pionową ścian fundamentowych, otworzenie nawierzchni, remont studzienek naświetlających, izolację pionową ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, remont dachu, wymianę drewnianej obudowy ścian lukarn, remont klatki schodowej z wymianą wewnętrznej linii zasilającej (dalej WLZ) i ADM, remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej.) budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 137"

Beneficjent będzie reprezentowany LZN "Arkadia", zarządcę nieruchomości wspólnej. LZN "Arkadia" będzie odpowiadała za realizację, przygotowanie i rozliczenie ojektu.  Do obowiązków LZN "Arkadia"  należeć będzie:

 1. W zakresie przygotowania projektu:
 • zlecenie oraz nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień.
 1. W zakresie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WD:
 • reprezentowanie beneficjenta przed IZ RPO WD,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • przygotowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

III.   W   zakresie   realizacji   projektu   -   sprawowanie   funkcji   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 

 1. Rozliczenie projektu.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny : 111 974,90 PLN
 • Kwota dofinansowania: 533 051,27 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 645 026,17 PLN

 

Termin realizacji:

 • Rozpoczęcia realizacji projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia realizacji projektu – 30.11.2020r.
 • Rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 30.11.2020r.

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

" ["inc1"]=> string(36) "29eadc2a4f68f4c1757f8a8287080860.pdf" ["inc1name"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["inc2"]=> string(0) "" ["inc2name"]=> string(0) "" ["inc3"]=> string(0) "" ["inc3name"]=> string(0) "" ["date"]=> string(8) "19-07-11" ["active"]=> int(1) } [1]=> object(stdClass)#27 (11) { ["id"]=> int(22) ["title"]=> string(159) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu - nierozstrzygnięty" ["description"]=> string(28136) "

Wrocław  11.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

z dnia 11.07.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 11.07.2019 – 06.08.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany i wykonawczy do wglądu w siedzibie LZN Arkadia ul. M. Reja 31/1a, Wrocław

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego wrzesień 2019 - listopad 2019

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 06.08.2019 r do godz. 15.00  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 06.08.2019r o godz. 15.30 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(59) "Dokumentacja techniczna - budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e0e6d9270e0cdc234ab1a327a798dd72.pdf" ["inc3name"]=> string(92) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno- kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-07-12" ["active"]=> int(1) } [2]=> object(stdClass)#28 (11) { ["id"]=> int(23) ["title"]=> string(138) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(28006) "

Wrocław  27.08.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

z dnia 27.08.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 27.08.2019 – 09.09.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego do dnia 31.12.2019r

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 09.09.2019 r do godz. 14.30  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 09.09.2019r o godz. 15.00 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(58) "Dokumentacja techniczna- budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e49a13381df3f8339fbc566b92f61249.pdf" ["inc3name"]=> string(93) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-08-28" ["active"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#29 (11) { ["id"]=> int(24) ["title"]=> string(168) "REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU" ["description"]=> string(31865) "

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 541776-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

1 z 15 2020-05-22, 10:37

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Zamawiający działa w imieniu i na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Jedności Narodowej 174 ul. Jedności Narodowej 174, 50-302 Wrocław

 1. 1) NAZWA I ADRES: LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba, krajowy numer identyfikacyjny

93292949600000, ul. Mikołaja Reja 31/1A , 50-338 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska,

tel. 71 322 80 34, 604310793, e-mail biuro@lznarkadia.pl, k.stawczyk@lznarkadia.pl, faks 71 322 80 35.

Adres strony internetowej (URL): www.lznarkadia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

2 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lznarkadia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Przesłanie za pomocą operatora pocztowego lub złożenie osobiste w siedzibie Zamawiajacego

Adres:

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości; „ARKADIA” Barbara Szczerba, ul. Mikołaja Reja

31/1a, 50-338 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

3 z 15 2020-05-22, 10:37

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE

WROCŁAWIU

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i

remontowych na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka wraz z izolacja przeciwwodną

ścian fundamentowych na obiekcie we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 174. Budynek

usytuowany przy ul. Jedności Narodowej 174 we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia

11.10.2016 r., prawomocną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

4 z 15 2020-05-22, 10:37

Wrocławiu pod nr A/6024 Elewacja frontowa budynku – zlicowana z linią zabudowy ulicy Jedności

Narodowej – posiada bogaty wystrój architektoniczny. W strefie parteru – widoczne są prostokątne

otwory okienne, otwory witryn i drzwi sklepowych, oraz otwór bramy wejściowej do części

mieszkalnej kamienicy (bogato dekorowana brama drewniana - zamontowana jest w skrajnej osi

wschodniej). W poziomie I-go, II-go i III-go piętra – w elewacji frontowej usytuowane są balkony

wspornikowe. Elewacja zwieńczona jest wydatnym gzymsem dachowym, z profilowaną skrzynką

okapową, drewnianą, wspartą na konsolach. Warstwa fakturowa elewacji – w poziomie I-go, II-go, IIIgo

i IV-go piętra – w przewarzającej części wykonana została z cegły klinkierowej (murowanej na

zaprawie wapiennej), w kolorze jasnoczerwonym (bez wypraw tynkarskich). W poziomie parteru oraz

V-go piętra - elewacja pokryta została tynkami wapiennymi - zatartymi na gładko. Poszczególne

kondygnacje rozdzielono gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokiennymi. Na elewacji frontowej

każdą z kondygnacji opracowano w odmienny sposób, wykorzystując w tym celu różnorodny detal

architektoniczny, w postaci: - opasek prostokątnych, profilowanych, z kluczem i uszakami (wokół

otworów okiennych i drzwiowych, balkonowych), - opasek o formie łuku pełnego, profilowanych i

podkreślonych łukiem nadwieszonym, - płycin nadokiennych, dekorowanych: owalna plakietą z

guzem, motywem floralno-geometrycznym, - wolutowymi konsolkami z motywem kartusza ujętego

wolutami i elementami roślinnymi, - naczółkiem segmentowym na wolutowych konsolkach z

ornamentem cekinowym, - kartuszem ujętym wolutami zwieńczonymi konchą, - płycin podokiennych

gładkich i pokrytych ornamentem floralnym oraz z owalna plakietą z guzem na osi i motywem

floralno-geometrycznym, - pilastrów hermowych o trzonach dekorowanych motywem kandelabrowym

i o wolutowych głowicach pokrytych łuską i palmetą, ustawionych na wspornikach zdobionych

ornamentem okuciowym i rautem,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-4

45450000-6

44221100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

5 z 15 2020-05-22, 10:37

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. b) Zamawiający wymaga, aby

wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

500.000,00 zł.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

6 z 15 2020-05-22, 10:37

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: a) dwa zadania polegające na: budowie

(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r.,

poz.1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), robotach budowlanych (w

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy „Prawo Budowlane”), przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a

ustawy Prawo budowlane) lub remoncie (w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)

budynku wpisanego do rejestru zabytków, które obejmowały: - prace przy elewacji o całkowitej

powierzchni minimum 300 m2 każda, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego

następujące osoby: a) Kierownik Budowy, osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub

inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, -

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika

robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum dwóch inwestycjach prowadzonych

na budynkach wpisanych do rejestru zabytków obejmujących remont elewacji o całkowitej

powierzchni elewacji minimum 300 m2 każda;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

7 z 15 2020-05-22, 10:37

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

8 z 15 2020-05-22, 10:37

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

9 z 15 2020-05-22, 10:37

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

10 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

11 z 15 2020-05-22, 10:37

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

12 z 15 2020-05-22, 10:37

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

13 z 15 2020-05-22, 10:37

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian przedstawione zostały w Części II SIWZ -

Wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> J. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

14 z 15 2020-05-22, 10:37

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

15 z 15 2020-05-22, 10:37

" ["inc1"]=> string(36) "d310e38663b5afd9c3468620d30eace9.zip" ["inc1name"]=> string(64) "Ogłoszenie o zamówieniu, wzór umowy, OPZ, załączniki do IDW" ["inc2"]=> string(36) "c1963921fce2eeeef85712f64aa04f5c.zip" ["inc2name"]=> string(85) "Specyfikacja techniczna, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, przedmiar" ["inc3"]=> string(36) "c3c9666c59c27f003497ee7542fa0111.zip" ["inc3name"]=> string(18) "Projekt Wykonawczy" ["date"]=> string(8) "20-05-22" ["active"]=> int(1) } } ["form":protected]=> array(0) { } ["template_name"]=> string(5) "start" ["page_title":protected]=> string(8) "One Page" ["_model_name":protected]=> string(6) "MdMenu" ["_model":protected]=> object(MdMenu)#14 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#20 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#15 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_model_view":protected]=> object(MvMenu)#16 (10) { ["_data":protected]=> array(0) { } ["_model_name":protected]=> NULL ["_model":protected]=> object(MdMenu)#21 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#23 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#22 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_dimension":protected]=> int(1) ["_display_data":protected]=> array(0) { } ["query_params":protected]=> array(0) { } ["_type"]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_table"]=> string(4) "menu" ["_bound"]=> array(0) { } ["_id"]=> string(2) "id" } ["_model_form_name":protected]=> NULL ["_filter_form_name":protected]=> NULL ["_model_form":protected]=> NULL ["_filter_form":protected]=> NULL ["bredcrumbs":protected]=> array(1) { ["Start"]=> array(0) { } } ["metadata":protected]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["Name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(28) "Just another aframe web page" } [1]=> array(2) { ["Name"]=> string(9) "copyright" ["content"]=> string(8) "John Doe" } } ["css_files":protected]=> array(0) { } ["js_files":protected]=> array(0) { } ["_request_type":protected]=> int(1) ["_action":protected]=> string(5) "tekst" ["_data1":protected]=> NULL ["_data2":protected]=> NULL ["_data3":protected]=> NULL ["_id":protected]=> string(1) "5" ["_page":protected]=> string(1) "0" ["_header_tpl":protected]=> string(6) "header" ["_footer_tpl":protected]=> string(6) "footer" ["_data":protected]=> array(8) { ["data"]=> array(0) { } ["data_count"]=> int(0) ["tags"]=> bool(false) ["pagination"]=> object(ImPagination)#25 (3) { ["link_data"]=> array(10) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> int(1) ["per_page"]=> int(20) ["order_column"]=> string(2) "id" ["order_type"]=> string(4) "DESC" } ["pages"]=> float(0) ["current"]=> int(1) } ["listing_fields"]=> array(6) { ["id"]=> string(2) "id" ["name"]=> string(4) "name" ["site_id"]=> string(7) "site_id" ["external_link"]=> string(13) "external_link" ["ordering"]=> string(8) "ordering" ["created"]=> string(7) "created" } ["export_types"]=> array(5) { ["xlsx"]=> string(10) "Excel 2007" ["xls"]=> string(7) "Excel 5" ["ods"]=> string(12) "OpenDocument" ["csv"]=> string(3) "CSV" ["csv_windows"]=> string(15) "CSV for Windows" } ["flash_message"]=> string(2) "OK" ["flash_redirect"]=> bool(false) } }
File: /home/server471926/ftp/index.php line 42
Error in: MjFactor-> execute()
Arguments:
array(0) { } Object
object(ImFactor)#8 (2) { ["_params":protected]=> array(7) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> string(1) "0" } ["controller":protected]=> object(CtStart)#13 (25) { ["teksty":protected]=> array(4) { [0]=> object(stdClass)#26 (11) { ["id"]=> int(21) ["title"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(4216) "

 

Nazwa projektu: Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.02-02-0047/18 z dnia  22.05.2019 roku

 

Źródło finansowania: Projekt jest objęty współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Cel ogólny: podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym oraz stworzenie warunków do jego rozwoju poprzez rewitalizację części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Cele szczegółowe: poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych, rewaloryzacja zabytkowej zabudowy kamienicowej, poprawa estetyki rewitalizowanego obszaru, zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części wspólnych (izolację pionową ścian fundamentowych, otworzenie nawierzchni, remont studzienek naświetlających, izolację pionową ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, remont dachu, wymianę drewnianej obudowy ścian lukarn, remont klatki schodowej z wymianą wewnętrznej linii zasilającej (dalej WLZ) i ADM, remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej.) budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 137"

Beneficjent będzie reprezentowany LZN "Arkadia", zarządcę nieruchomości wspólnej. LZN "Arkadia" będzie odpowiadała za realizację, przygotowanie i rozliczenie ojektu.  Do obowiązków LZN "Arkadia"  należeć będzie:

 1. W zakresie przygotowania projektu:
 • zlecenie oraz nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień.
 1. W zakresie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WD:
 • reprezentowanie beneficjenta przed IZ RPO WD,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • przygotowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

III.   W   zakresie   realizacji   projektu   -   sprawowanie   funkcji   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 

 1. Rozliczenie projektu.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny : 111 974,90 PLN
 • Kwota dofinansowania: 533 051,27 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 645 026,17 PLN

 

Termin realizacji:

 • Rozpoczęcia realizacji projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia realizacji projektu – 30.11.2020r.
 • Rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 30.11.2020r.

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

" ["inc1"]=> string(36) "29eadc2a4f68f4c1757f8a8287080860.pdf" ["inc1name"]=> string(78) "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["inc2"]=> string(0) "" ["inc2name"]=> string(0) "" ["inc3"]=> string(0) "" ["inc3name"]=> string(0) "" ["date"]=> string(8) "19-07-11" ["active"]=> int(1) } [1]=> object(stdClass)#27 (11) { ["id"]=> int(22) ["title"]=> string(159) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu - nierozstrzygnięty" ["description"]=> string(28136) "

Wrocław  11.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

z dnia 11.07.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 11.07.2019 – 06.08.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany i wykonawczy do wglądu w siedzibie LZN Arkadia ul. M. Reja 31/1a, Wrocław

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego wrzesień 2019 - listopad 2019

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 06.08.2019 r do godz. 15.00  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 06.08.2019r o godz. 15.30 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(59) "Dokumentacja techniczna - budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e0e6d9270e0cdc234ab1a327a798dd72.pdf" ["inc3name"]=> string(92) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno- kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-07-12" ["active"]=> int(1) } [2]=> object(stdClass)#28 (11) { ["id"]=> int(23) ["title"]=> string(138) "Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu" ["description"]=> string(28006) "

Wrocław  27.08.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

z dnia 27.08.2019r.

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” 

 

W związku z realizacją projektu: „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł netto, o której mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020, dla beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 3. ust 1. pkt.5 Ustawy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.)

 

 

 1. Zamawiający:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „Traugutta 137”

Ul. Traugutta 137

50-419 Wrocław

NIP 8992388401

 

 1. Sposób upublicznienia zamówienia

Od dnia upublicznienia ogłoszenia:

-w  bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

- na stronie internetowej zamawiającego www.lznarkadia.pl

- wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 27.08.2019 – 09.09.2019

 

Kod CPV zostały podane w specyfikacjach technicznych – załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

 

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Zakres prac:

Remont elewacji frontowej i podwórzowej z izolacją ścian fundamentowych oraz z remont klatki schodowej i wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiana WLZ +ADM w częściach wspólnych budynku, polegające w szczególności na:

 • Remont elewacji frontowej - naprawa tynków elewacji frontowej z renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku ze szczegółowym odtworzeniem brakujących elementów,
 • naprawie tynków elewacji podwórzowej,
 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku,
 • remont dachu, wraz z wymianą elementów konstrukcji dachu i  wymianą obróbek blacharskich  poziomych i pionowych
 • wymiana drewnianej obudowy ścian lukarn
 • wymianie parapetów ceramicznych na elewacji podwórzowej,
 • wymianie parapetów okiennych tytan-cynk na elewacji frontowej
 • wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości,
 • montaż nowych drzwi wejściowych na elewacji frontowej,
 •  renowacja i montaż drzwi gospodarczych na elewacji tylniej,
 • Remont schodów – wymiana stopnic i podstopnic biegów klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej na klatce schodowej,
 • naprawie tynków klatki schodowej wraz z malowaniem i schowaniem instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej pod tynk, remontem schodów
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i poziomy)
 • wymiana WLZ obwodów administracyjnych klatki schodowej.

Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

 
   

 • Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
 • Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót
 • Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączone dokumentacje techniczne i przedmiary robót.
 • Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu prac budowlanych.
 • Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.
 • Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.
 • Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).
 • We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
 1. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 • Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:

- I etap – remont pokrycia dachowego do dnia 31.12.2019r

- II etap – remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z izolacją ścian fundamentowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

- III etap – remont klatki schodowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31.10.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław ul. Traugutta 137 działka nr 67, AM- 11, obręb Południe

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania wobec oferentów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie,

Wniesienie wadium

Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium dla danego zadania, w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2019 r. do godz. 1000. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: 12 1320 1999 2327 0774 2000 0002

W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

 

 1. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt V "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Druk oferty (wg zał. nr 2)
 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, 7 i 8.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)

Dowodami, o których mowa, są:

 • Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem).
  2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje

odrzuceniem oferty.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent musi stworzyć ofertę na piśmie, w języku polskim.
 2. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi zostać sporządzona na wzorze oferty załączonym do niniejszego zapytania, treść oferty powinna odpowiadać na niniejsze zapytanie ofertowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent nie może złożyć oferty częściowej, odpowiadającej niepełnemu zakresowi prac wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 7. Ofertę, przed upływem terminu składania ofert, można zmienić lub wycofać.

 

 • Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta musi zostać dostarczona/przesłana do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław do dnia 09.09.2019 r do godz. 14.30  
 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego: LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI „ARKADIA” Barbara Szczerba; ul. Mikołaja Reja 31/1A; 50-338 Wrocław.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: "Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 6. Termin otwarcia ofert: . 09.09.2019r o godz. 15.00 w biurze LZN Arkadia przy ul. Reja 31/1a

 

 1. Podstawy wykluczenia:

 

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 • nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu,
 • złożą ofertę niezabezpieczoną wadium,
 • których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

 

Robert Łęski (tel. 71 322 80 34), e-mail: r.leski@lznarkadia.pl

Barbara Szczerba (tel. 71 322 80 34), e-mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 • Kryteria oceny Ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Udział w ocenie oferty

Cena

80%

Gwarancja

20%

 

 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 80 %, maksymalnie 80 pkt.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto całościowa oferty najtańszej

Cena brutto całościowa oferty badanej                              x 80  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

 

 1. Gwarancja - 20%, maksymalnie 20 pkt.

Przy czym minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny czas gwarancji to 60 miesięcy, co oznacza, że oferty z gwarancją równą lub wyższą niż 60 miesięcy uzyskują maksymalną liczbę punktów, a oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

Oferta badana                                                               x 20  = ilość punktów

 

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

 

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 • Zawarcie umowy

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej „Traugutta 137” nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.
  2. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 3. a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
 4. b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 5. c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 6. d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 8. a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 9. b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 10. c) udzielenie zamówień uzupełniających nieobjętych Przedmiotem Zamówienia

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
 8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego

 

Nr 1. Dokumentacje techniczne (specyfikacje techniczne):

- roboty budowlane,

-elektryczne

- sanitarne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Wykaz robót

Nr 6. Przedmiar robót – remont elewacji, remont klatki schodowej, remont dachu

Nr 7. Przedmiar robót – wymiana pionów wodno kanalizacyjnych

Nr 8. Przedmiar robót – wymiana WLZ i ADM

" ["inc1"]=> string(36) "9740ff94de7b6c2276f9ec643fbbdace.pdf" ["inc1name"]=> string(58) "Dokumentacja techniczna- budowlana, elektryczna, sanitarna" ["inc2"]=> string(36) "d3623ab0e76a9025a5ec0312816c71d6.pdf" ["inc2name"]=> string(18) "Formularz ofertowy" ["inc3"]=> string(36) "e49a13381df3f8339fbc566b92f61249.pdf" ["inc3name"]=> string(93) "Przedmiar na remont elewacji, dachu, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, WLZ" ["date"]=> string(8) "19-08-28" ["active"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#29 (11) { ["id"]=> int(24) ["title"]=> string(168) "REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU" ["description"]=> string(31865) "

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 541776-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

1 z 15 2020-05-22, 10:37

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Zamawiający działa w imieniu i na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Jedności Narodowej 174 ul. Jedności Narodowej 174, 50-302 Wrocław

 1. 1) NAZWA I ADRES: LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba, krajowy numer identyfikacyjny

93292949600000, ul. Mikołaja Reja 31/1A , 50-338 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska,

tel. 71 322 80 34, 604310793, e-mail biuro@lznarkadia.pl, k.stawczyk@lznarkadia.pl, faks 71 322 80 35.

Adres strony internetowej (URL): www.lznarkadia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

2 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lznarkadia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Przesłanie za pomocą operatora pocztowego lub złożenie osobiste w siedzibie Zamawiajacego

Adres:

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości; „ARKADIA” Barbara Szczerba, ul. Mikołaja Reja

31/1a, 50-338 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

3 z 15 2020-05-22, 10:37

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE

WROCŁAWIU

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i

remontowych na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka wraz z izolacja przeciwwodną

ścian fundamentowych na obiekcie we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 174. Budynek

usytuowany przy ul. Jedności Narodowej 174 we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia

11.10.2016 r., prawomocną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

4 z 15 2020-05-22, 10:37

Wrocławiu pod nr A/6024 Elewacja frontowa budynku – zlicowana z linią zabudowy ulicy Jedności

Narodowej – posiada bogaty wystrój architektoniczny. W strefie parteru – widoczne są prostokątne

otwory okienne, otwory witryn i drzwi sklepowych, oraz otwór bramy wejściowej do części

mieszkalnej kamienicy (bogato dekorowana brama drewniana - zamontowana jest w skrajnej osi

wschodniej). W poziomie I-go, II-go i III-go piętra – w elewacji frontowej usytuowane są balkony

wspornikowe. Elewacja zwieńczona jest wydatnym gzymsem dachowym, z profilowaną skrzynką

okapową, drewnianą, wspartą na konsolach. Warstwa fakturowa elewacji – w poziomie I-go, II-go, IIIgo

i IV-go piętra – w przewarzającej części wykonana została z cegły klinkierowej (murowanej na

zaprawie wapiennej), w kolorze jasnoczerwonym (bez wypraw tynkarskich). W poziomie parteru oraz

V-go piętra - elewacja pokryta została tynkami wapiennymi - zatartymi na gładko. Poszczególne

kondygnacje rozdzielono gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokiennymi. Na elewacji frontowej

każdą z kondygnacji opracowano w odmienny sposób, wykorzystując w tym celu różnorodny detal

architektoniczny, w postaci: - opasek prostokątnych, profilowanych, z kluczem i uszakami (wokół

otworów okiennych i drzwiowych, balkonowych), - opasek o formie łuku pełnego, profilowanych i

podkreślonych łukiem nadwieszonym, - płycin nadokiennych, dekorowanych: owalna plakietą z

guzem, motywem floralno-geometrycznym, - wolutowymi konsolkami z motywem kartusza ujętego

wolutami i elementami roślinnymi, - naczółkiem segmentowym na wolutowych konsolkach z

ornamentem cekinowym, - kartuszem ujętym wolutami zwieńczonymi konchą, - płycin podokiennych

gładkich i pokrytych ornamentem floralnym oraz z owalna plakietą z guzem na osi i motywem

floralno-geometrycznym, - pilastrów hermowych o trzonach dekorowanych motywem kandelabrowym

i o wolutowych głowicach pokrytych łuską i palmetą, ustawionych na wspornikach zdobionych

ornamentem okuciowym i rautem,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-4

45450000-6

44221100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

5 z 15 2020-05-22, 10:37

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. b) Zamawiający wymaga, aby

wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

500.000,00 zł.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

6 z 15 2020-05-22, 10:37

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: a) dwa zadania polegające na: budowie

(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r.,

poz.1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), robotach budowlanych (w

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy „Prawo Budowlane”), przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a

ustawy Prawo budowlane) lub remoncie (w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)

budynku wpisanego do rejestru zabytków, które obejmowały: - prace przy elewacji o całkowitej

powierzchni minimum 300 m2 każda, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego

następujące osoby: a) Kierownik Budowy, osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub

inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, -

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika

robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum dwóch inwestycjach prowadzonych

na budynkach wpisanych do rejestru zabytków obejmujących remont elewacji o całkowitej

powierzchni elewacji minimum 300 m2 każda;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

7 z 15 2020-05-22, 10:37

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

8 z 15 2020-05-22, 10:37

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

9 z 15 2020-05-22, 10:37

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

10 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

11 z 15 2020-05-22, 10:37

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

12 z 15 2020-05-22, 10:37

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

13 z 15 2020-05-22, 10:37

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian przedstawione zostały w Części II SIWZ -

Wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> J. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

14 z 15 2020-05-22, 10:37

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

15 z 15 2020-05-22, 10:37

" ["inc1"]=> string(36) "d310e38663b5afd9c3468620d30eace9.zip" ["inc1name"]=> string(64) "Ogłoszenie o zamówieniu, wzór umowy, OPZ, załączniki do IDW" ["inc2"]=> string(36) "c1963921fce2eeeef85712f64aa04f5c.zip" ["inc2name"]=> string(85) "Specyfikacja techniczna, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, przedmiar" ["inc3"]=> string(36) "c3c9666c59c27f003497ee7542fa0111.zip" ["inc3name"]=> string(18) "Projekt Wykonawczy" ["date"]=> string(8) "20-05-22" ["active"]=> int(1) } } ["form":protected]=> array(0) { } ["template_name"]=> string(5) "start" ["page_title":protected]=> string(8) "One Page" ["_model_name":protected]=> string(6) "MdMenu" ["_model":protected]=> object(MdMenu)#14 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#20 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#15 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_model_view":protected]=> object(MvMenu)#16 (10) { ["_data":protected]=> array(0) { } ["_model_name":protected]=> NULL ["_model":protected]=> object(MdMenu)#21 (6) { ["_id"]=> string(2) "id" ["_data":protected]=> object(stdClass)#23 (0) { } ["_new_data":protected]=> object(stdClass)#22 (0) { } ["_type":protected]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_bound":protected]=> array(0) { } ["_is_in_db":protected]=> bool(false) } ["_dimension":protected]=> int(1) ["_display_data":protected]=> array(0) { } ["query_params":protected]=> array(0) { } ["_type"]=> array(6) { ["id"]=> array(5) { ["type"]=> string(3) "INT" ["unsigned"]=> bool(true) ["autoincrement"]=> bool(true) ["default"]=> NULL ["notnull"]=> bool(true) } ["name"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["site_id"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["external_link"]=> array(2) { ["type"]=> string(7) "VARCHAR" ["size"]=> int(255) } ["ordering"]=> array(1) { ["type"]=> string(3) "INT" } ["created"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "BIGINT" ["unsigned"]=> bool(true) ["value"]=> int(232455457) } } ["_table"]=> string(4) "menu" ["_bound"]=> array(0) { } ["_id"]=> string(2) "id" } ["_model_form_name":protected]=> NULL ["_filter_form_name":protected]=> NULL ["_model_form":protected]=> NULL ["_filter_form":protected]=> NULL ["bredcrumbs":protected]=> array(1) { ["Start"]=> array(0) { } } ["metadata":protected]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["Name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(28) "Just another aframe web page" } [1]=> array(2) { ["Name"]=> string(9) "copyright" ["content"]=> string(8) "John Doe" } } ["css_files":protected]=> array(0) { } ["js_files":protected]=> array(0) { } ["_request_type":protected]=> int(1) ["_action":protected]=> string(5) "tekst" ["_data1":protected]=> NULL ["_data2":protected]=> NULL ["_data3":protected]=> NULL ["_id":protected]=> string(1) "5" ["_page":protected]=> string(1) "0" ["_header_tpl":protected]=> string(6) "header" ["_footer_tpl":protected]=> string(6) "footer" ["_data":protected]=> array(8) { ["data"]=> array(0) { } ["data_count"]=> int(0) ["tags"]=> bool(false) ["pagination"]=> object(ImPagination)#25 (3) { ["link_data"]=> array(10) { ["lang"]=> string(2) "pl" ["module"]=> string(5) "start" ["request_type"]=> string(1) "1" ["action"]=> string(5) "tekst" ["comp"]=> string(0) "" ["id"]=> string(1) "5" ["page"]=> int(1) ["per_page"]=> int(20) ["order_column"]=> string(2) "id" ["order_type"]=> string(4) "DESC" } ["pages"]=> float(0) ["current"]=> int(1) } ["listing_fields"]=> array(6) { ["id"]=> string(2) "id" ["name"]=> string(4) "name" ["site_id"]=> string(7) "site_id" ["external_link"]=> string(13) "external_link" ["ordering"]=> string(8) "ordering" ["created"]=> string(7) "created" } ["export_types"]=> array(5) { ["xlsx"]=> string(10) "Excel 2007" ["xls"]=> string(7) "Excel 5" ["ods"]=> string(12) "OpenDocument" ["csv"]=> string(3) "CSV" ["csv_windows"]=> string(15) "CSV for Windows" } ["flash_message"]=> string(2) "OK" ["flash_redirect"]=> bool(false) } } }

File Include

value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/session_manager.php
time:1,0967254638672E-5
memory:471
value:/home/server471926/ftp/packages/User/classes/base/session_manager.php
time:0,00067591667175293
memory:472
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/user.php
time:0,0019359588623047
memory:477
value:/home/server471926/ftp/packages/User/classes/base/user.php
time:0,0021038055419922
memory:477
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/model/user.php
time:0,0031960010528564
memory:479
value:/home/server471926/ftp/packages/User/model/base/user.php
time:0,0039498805999756
memory:480
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/smart_model_object.php
time:0,004119873046875
memory:482
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/smart_model_object.php
time:0,0044529438018799
memory:483
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/model_object.php
time:0,0046288967132568
memory:484
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/model_object.php
time:0,0048038959503174
memory:487
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/time.php
time:0,0050208568572998
memory:510
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/time.php
time:0,0052049160003662
memory:511
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/factor.php
time:0,0054008960723877
memory:516
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/factor.php
time:0,0055539608001709
memory:517
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/link.php
time:0,0057458877563477
memory:519
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/link.php
time:0,005997896194458
memory:520
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/controller.php
time:0,0061848163604736
memory:525
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/controller.php
time:0,0063560009002686
memory:526
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/router.php
time:0,0064828395843506
memory:531
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/router.php
time:0,0066750049591064
memory:532
value:/home/server471926/ftp/apps/app/controller/start.php
time:0,0070450305938721
memory:615
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/model_controller.php
time:0,0073018074035645
memory:616
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/model_controller.php
time:0,0074868202209473
memory:617
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/html_controller.php
time:0,0076799392700195
memory:620
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/html_controller.php
time:0,0079128742218018
memory:620
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/model/menu.php
time:0,0081000328063965
memory:637
value:/home/server471926/ftp/packages/AppPackage/model/base/menu.php
time:0,0082249641418457
memory:638
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/model_cache.php
time:0,0091769695281982
memory:647
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/model_cache.php
time:0,010469913482666
memory:648
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/db.php
time:0,011519908905029
memory:650
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/db.php
time:0,011648893356323
memory:651
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/model/view/menu.php
time:0,017313957214355
memory:700
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/model_view.php
time:0,017488956451416
memory:702
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/model_view.php
time:0,017724990844727
memory:704
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/plugin_manager.php
time:0,017939805984497
memory:710
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/plugin_manager.php
time:0,018112897872925
memory:711
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/permissions.php
time:0,018836975097656
memory:816
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/permissions.php
time:0,019030809402466
memory:816
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/pagination.php
time:0,019867897033691
memory:821
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/pagination.php
time:0,020043849945068
memory:821
value:/home/server471926/ftp/cache/cde3692b670a0a65964b9e19216a6c0a/classes/flash.php
time:0,020556926727295
memory:829
value:/home/server471926/ftp/core/classes/base/flash.php
time:0,020745038986206
memory:830

Executed Queries

value: ARRAY
time:0,016731023788452
memory:737
value: ARRAY
time:0,018790006637573
memory:872
value: ARRAY
time:0,019559860229492
memory:857
value: ARRAY
time:0,019821882247925
memory:858