Arkadia - Logo
Strona Główna Firma Oferta Cennik Przetargi Kontakt
Ogłoszenia
Przetargi


Ogłoszenia oraz przetargi organizowane przez Licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości "Arkadia" Barbara Szczerba.

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań
Przetargi

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 541776-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

1 z 15 2020-05-22, 10:37

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Zamawiający działa w imieniu i na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Jedności Narodowej 174 ul. Jedności Narodowej 174, 50-302 Wrocław

 1. 1) NAZWA I ADRES: LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba, krajowy numer identyfikacyjny

93292949600000, ul. Mikołaja Reja 31/1A , 50-338 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska,

tel. 71 322 80 34, 604310793, e-mail biuro@lznarkadia.pl, k.stawczyk@lznarkadia.pl, faks 71 322 80 35.

Adres strony internetowej (URL): www.lznarkadia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

2 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lznarkadia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Przesłanie za pomocą operatora pocztowego lub złożenie osobiste w siedzibie Zamawiajacego

Adres:

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości; „ARKADIA” Barbara Szczerba, ul. Mikołaja Reja

31/1a, 50-338 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

3 z 15 2020-05-22, 10:37

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE

WROCŁAWIU

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i

remontowych na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka wraz z izolacja przeciwwodną

ścian fundamentowych na obiekcie we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 174. Budynek

usytuowany przy ul. Jedności Narodowej 174 we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia

11.10.2016 r., prawomocną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

4 z 15 2020-05-22, 10:37

Wrocławiu pod nr A/6024 Elewacja frontowa budynku – zlicowana z linią zabudowy ulicy Jedności

Narodowej – posiada bogaty wystrój architektoniczny. W strefie parteru – widoczne są prostokątne

otwory okienne, otwory witryn i drzwi sklepowych, oraz otwór bramy wejściowej do części

mieszkalnej kamienicy (bogato dekorowana brama drewniana - zamontowana jest w skrajnej osi

wschodniej). W poziomie I-go, II-go i III-go piętra – w elewacji frontowej usytuowane są balkony

wspornikowe. Elewacja zwieńczona jest wydatnym gzymsem dachowym, z profilowaną skrzynką

okapową, drewnianą, wspartą na konsolach. Warstwa fakturowa elewacji – w poziomie I-go, II-go, IIIgo

i IV-go piętra – w przewarzającej części wykonana została z cegły klinkierowej (murowanej na

zaprawie wapiennej), w kolorze jasnoczerwonym (bez wypraw tynkarskich). W poziomie parteru oraz

V-go piętra - elewacja pokryta została tynkami wapiennymi - zatartymi na gładko. Poszczególne

kondygnacje rozdzielono gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokiennymi. Na elewacji frontowej

każdą z kondygnacji opracowano w odmienny sposób, wykorzystując w tym celu różnorodny detal

architektoniczny, w postaci: - opasek prostokątnych, profilowanych, z kluczem i uszakami (wokół

otworów okiennych i drzwiowych, balkonowych), - opasek o formie łuku pełnego, profilowanych i

podkreślonych łukiem nadwieszonym, - płycin nadokiennych, dekorowanych: owalna plakietą z

guzem, motywem floralno-geometrycznym, - wolutowymi konsolkami z motywem kartusza ujętego

wolutami i elementami roślinnymi, - naczółkiem segmentowym na wolutowych konsolkach z

ornamentem cekinowym, - kartuszem ujętym wolutami zwieńczonymi konchą, - płycin podokiennych

gładkich i pokrytych ornamentem floralnym oraz z owalna plakietą z guzem na osi i motywem

floralno-geometrycznym, - pilastrów hermowych o trzonach dekorowanych motywem kandelabrowym

i o wolutowych głowicach pokrytych łuską i palmetą, ustawionych na wspornikach zdobionych

ornamentem okuciowym i rautem,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-4

45450000-6

44221100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

5 z 15 2020-05-22, 10:37

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. b) Zamawiający wymaga, aby

wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

500.000,00 zł.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

6 z 15 2020-05-22, 10:37

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: a) dwa zadania polegające na: budowie

(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r.,

poz.1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), robotach budowlanych (w

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy „Prawo Budowlane”), przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a

ustawy Prawo budowlane) lub remoncie (w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)

budynku wpisanego do rejestru zabytków, które obejmowały: - prace przy elewacji o całkowitej

powierzchni minimum 300 m2 każda, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego

następujące osoby: a) Kierownik Budowy, osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub

inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, -

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika

robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum dwóch inwestycjach prowadzonych

na budynkach wpisanych do rejestru zabytków obejmujących remont elewacji o całkowitej

powierzchni elewacji minimum 300 m2 każda;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

7 z 15 2020-05-22, 10:37

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

8 z 15 2020-05-22, 10:37

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

9 z 15 2020-05-22, 10:37

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

10 z 15 2020-05-22, 10:37

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

11 z 15 2020-05-22, 10:37

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

12 z 15 2020-05-22, 10:37

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

13 z 15 2020-05-22, 10:37

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian przedstawione zostały w Części II SIWZ -

Wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> J. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

14 z 15 2020-05-22, 10:37

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9705e...

15 z 15 2020-05-22, 10:37

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, wzór umowy, OPZ, załączniki do IDW
 2. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu, Specyfikacja techniczna, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, przedmiar, unieważnienie przetargu
 3. Projekt Wykonawczy
Zakres Usług
 • obsługa dostaw mediów
 • przeglądy techniczne
 • naprawa drobnych uszkodzeń
 • remonty kapitalne
 • utrzymanie czystości
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ewidencja zaliczek czynszowych
 • opracowanie analiz ekonomicznych