Arkadia - Logo
Strona Główna Firma Oferta Cennik Przetargi Kontakt
Ogłoszenia
Przetargi


Ogłoszenia oraz przetargi organizowane przez Licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości "Arkadia" Barbara Szczerba.

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań
Przetargi

Remont Elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji podwórzowej oraz remont balkonów w nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 63 we Wrocławiu


  PRZETARG

realizowany w formie

Zapytania ofertowego

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:

 

Wspólnota Mieszkaniowa „Wyszyńskiego 63”

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyszyńskiego 63

NIP 898-19-41-828

reprezentowana przez:

        administratora obiektu: LZN „ARKADIA” Barbara Szczerba z siedzibą we Wrocławiu

                                           przy ul. M. Reja 31/1A

       adres strony internetowej zamawiającego: www.lznarkadia.pl

 

 

 

Adres pocztowy:

ul. Reja 31/1A

Miejscowość:

Wrocław

 

Kod pocztowy:

50-338

Województwo:

dolnośląskie

Tel.:

71/322 80 34

Faks:

71/322 80 34

 

adres mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 

 1. Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i termin wykonania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych:

 

„ REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ ORAZ REMONT BALKONÓW PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 63 WE WROCŁAWIU”

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Przedmiarach, będących załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający ustala kosztorysową formę końcowego i ostatecznego  wynagrodzenia, tj wg cen jednostkowych i dokonanych przez strony obmiarów.

 Termin wykonania zamówienia – 90 dni od podpisania umowy.

 

 • Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.

Zamawiający zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i przedmiarami zamieścił w siedzibie administratora  w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.lznarkadia.pl

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

       Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie elewacji wraz z balkonami w budynkach wielorodzinnych.

       W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót (zał. nr 2 ) oraz właściwe referencje.

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

       Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

 1. Kierownikiem budowy, posiadającym:

-    doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum dwóch inwestycjach obejmujących remont elewacji wraz z konstrukcją balkonów

-    uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodne z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami),

       W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób - zał. nr 3.

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

       Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada:

 1. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000 PLN
 2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 250.000 PLN

Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

 

 1. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których wyżej mowa, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych (zał. nr 2) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*   dowodami czy najważniejsze roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są:

 1. poświadczenie;
 2. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

 • wykaz osób, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 3)
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisa ma być aktualna na dzień, w którym upływa termin składania ofert.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium przez wykonawców

 

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
  2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, tj.:
 • cena – waga 90 %,
 • okres gwarancji jakości – waga 10 %.
 1. Oferta otrzyma punkty:
 • W kryterium „Cena” (C), liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wynikającą z działania:

Pi (C) =(Cmin/Ci) x 90

gdzie:

Pi(C)

Liczba  punktów jakie otrzyma oferta „i” w kryterium „Cena”;

Cmin

najniższa cena (brutto) spośród ważnych ofert;

Ci

cena (brutto) oferty „i”.

 • W kryterium „okres gwarancji jakości” (G), liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wynikającą z działania:

Pi (G) =(Gi/Gmax) x 10

gdzie:

Pi(G)

Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „okres gwarancji jakości”;

Gmax

Najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych ofert;

Gi

Okres gwarancji w danej ofercie „i”.

      w kryterium tym Wykonawca otrzyma maksymalnie 5  punktów  gdy zaoferowany okres gwarancji jest najdłuższy. Jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do wyliczenia liczby punktów przyjmie się lat pięć. W przypadku zaoferowania 3-letniego tj. minimalnego  okresu gwarancji liczba punktów uzyskanych w tym kryterium wyniesie 0.

Łączna liczba punktów (Pi), jaką otrzyma dana  oferta zostanie wyliczona według wzoru:

                                             Pi = Pi(C) + Pi(G)

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało taką  samą łączną liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

 • Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną oferty jest cena brutto. Należy podać również cenę netto oraz podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (zgodnie z jego opisem w przedmiarach i w zapytaniu ofertowym) oraz wszelkie bonifikaty i upusty
 3. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie dołączonych przedmiarów. Końcowe wynagrodzenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe i dokonane obmiary.
 4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Płatność po wykonaniu i odebraniu robót, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

 

 1. Wymagania dotyczące formy i treści składanych ofert
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną lub faksem.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na dołączonych wzorach (załączniki nr 1-3) lub własnych, lecz  zgodnych co do treści ze wzorami.
 4. Oferta musi być napisana czytelnie (wskazany wydruk komputerowy), w języku polskim.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 6. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką imienną podpisującego. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
 7. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę  podpisującą ofertę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty i aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem.
 10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieści wyjaśnienie  lub odpowiedź na stronie internetowej.
 12. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić  treść zapytania ofertowego Każda wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której było ono udostępnione. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej
 13. Oferta powinna znajdować się w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert: Koperta ma być zaadresowana na LZN „ARKADIA” z dopiskiem: Remont elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji podwórzowej oraz remont balkonów – Wspólnota Mieszkaniowa „Wyszyńskiego 63”

 

 1. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

1/. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie administratora obiektu LZN ARKADIA sekretariat w godz. 8.00-15.00 do dnia 23.11.2018 rok godz. 15.00,

2/. Termin związania  ofertą - 30 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu: Barbara Szczerba : mail: biuro@lznarkadia.pl

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  1. Zamawiający zawiadomi wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania, a wykonawcę, którego oferta została wybrana dodatkowo o miejscu i terminie podpisania umowy.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania,
  3. Zamawiający zażąda od wybranego  Wykonawcy i przedstawienia aktualnej polisy OC  na  okres obowiązywania umowy
  4. Ponadto przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty:
  5. a) Wykonawcy będącego osoba prawną - Zamawiający zażąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru;
  6. b) Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcjum) – Zamawiający  przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zawierającą co najmniej następujące elementy:

        - określenie celu gospodarczego,

       - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

       - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

 1. c) Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - Zamawiający zażąda odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

 • Istotne postanowienia umowy
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy określa kosztorys stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz do złożonej oferty przygotowany na podstawie przedmiarów oraz ewentualnej wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
 2. Roboty dodatkowe, tj. nie ujęte w kosztorysie, o którym mowa w § 1 ust. 2, będą rozliczane w oparciu o kosztorys robót dodatkowych lub zamiennych zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
 3. Rozliczenie robót ma formę kosztorysową i nastąpi na podstawie dokonanych przez strony obmiarów.
 4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z podpisanej z nim umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego
 5. Strony ustalają następujące możliwe kary umowne przy realizacji zadania :
 6. w przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury Wykonawcy do 10 % należnego wynagrodzenia brutto;
 7. z tytułu wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
 8. z tytułu odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 9. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.
 10. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad i usterek.
 11. Zamawiający zatrzyma 5% wynagrodzenia na okres gwarancji (zwolnienie 50% kaucji zostanie zwolniona po 12 miesiącach bezusterkowego użytkowania przedmiotu umowy). Kaucja zostanie zwolniona na wniosek Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze w ramach gwarancji.
 12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych.
  1. W przypadku wyrządzenia szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w wysokości przewyższającej kary umowne, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
  2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego wynagrodzenia kwoty naliczonych kar umownych.
  3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
  4. Umowa może być wypowiedziana, rozwiązana przez Zamawiającego lub Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiany wprowadzone do umowy będą polegały na dostosowaniu umowy do obowiązującego stanu prawnego.
  6. Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi technologicznymi producentów materiałów i sztuką budowlaną.
  7. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowania i zabezpieczenie miejsca robót.
  8. Miejsca pracy muszą być sprzątane po każdym dniu pracy, a odpady i opakowania na bieżąco sprzątane i składowane w wyznaczonych do tego celu miejscach.
  9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i mieniu, jakich mogą doznać Wykonawca jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym także związane  z nienależytym wykonaniem Umowy.
  10. Rozliczenie zrealizowanych robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości zadania.
  11. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie strony.
  12. Strony ustalą termin odbioru końcowego robót. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, od chwili zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru
  13. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

 

 • Informacje dodatkowe

W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie Ustawa Kodeks cywilny

 

Wrocław, 07.11.2018 r.                                  

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe z załącznikami
 2. Przedmiar remontu elewacji
Zakres Usług
 • obsługa dostaw mediów
 • przeglądy techniczne
 • naprawa drobnych uszkodzeń
 • remonty kapitalne
 • utrzymanie czystości
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ewidencja zaliczek czynszowych
 • opracowanie analiz ekonomicznych