Arkadia - Logo
Strona Główna Firma Oferta Cennik Przetargi Kontakt
Ogłoszenia
Przetargi


Ogłoszenia oraz przetargi organizowane przez Licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości "Arkadia" Barbara Szczerba.

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań
Przetargi

Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu


 

Nazwa projektu: Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.02-02-0047/18 z dnia  22.05.2019 roku

 

Źródło finansowania: Projekt jest objęty współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Cel ogólny: podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym oraz stworzenie warunków do jego rozwoju poprzez rewitalizację części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Cele szczegółowe: poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych, rewaloryzacja zabytkowej zabudowy kamienicowej, poprawa estetyki rewitalizowanego obszaru, zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części wspólnych (izolację pionową ścian fundamentowych, otworzenie nawierzchni, remont studzienek naświetlających, izolację pionową ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, remont dachu, wymianę drewnianej obudowy ścian lukarn, remont klatki schodowej z wymianą wewnętrznej linii zasilającej (dalej WLZ) i ADM, remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej.) budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 137"

Beneficjent będzie reprezentowany LZN "Arkadia", zarządcę nieruchomości wspólnej. LZN "Arkadia" będzie odpowiadała za realizację, przygotowanie i rozliczenie ojektu.  Do obowiązków LZN "Arkadia"  należeć będzie:

 1. W zakresie przygotowania projektu:
 • zlecenie oraz nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień.
 1. W zakresie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WD:
 • reprezentowanie beneficjenta przed IZ RPO WD,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • przygotowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

III.   W   zakresie   realizacji   projektu   -   sprawowanie   funkcji   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 

 1. Rozliczenie projektu.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny : 111 974,90 PLN
 • Kwota dofinansowania: 533 051,27 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 645 026,17 PLN

 

Termin realizacji:

 • Rozpoczęcia realizacji projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia realizacji projektu – 30.11.2020r.
 • Rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 23.03.2018r.
 • Zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu – 30.11.2020r.

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Załączniki:

 1. Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu
Zakres Usług
 • obsługa dostaw mediów
 • przeglądy techniczne
 • naprawa drobnych uszkodzeń
 • remonty kapitalne
 • utrzymanie czystości
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ewidencja zaliczek czynszowych
 • opracowanie analiz ekonomicznych