Arkadia - Logo
Strona Główna Firma Oferta Cennik Przetargi Kontakt
Zarządca
Zarządca Nieruchomości


Nasza praca polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jej jak najbardziej efektywnego wykorzystania.

Nasza wiedza , profesjonalne przygotowanie i nabyta praktyka daje gwarancję profesjonalnej realizacji usług związanych z zarządzaniem nieruchomością.
Co Nas Wyróżnia?W zakresie zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami zapewniamy:

Formalno - prawną i finansową obsługę w zakresie dostawy zarządzanym obiektom wszelkich mediów (tj.: energii grzewczej, elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu) oraz ich rozliczenie z właścicielami w dowolnym okresie czasowym;
Utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynków w stałej sprawności technicznej w tym: dźwigów, domofonów, instalacji RTV itp.;
Przeprowadzanie wraz ze Zleceniodawcą protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ewidencją jej stanu technicznego oraz formalnoprawnego;
Fachową realizację przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej i elektrycznej;
Realizację konserwacji i natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń dotyczących nieruchomości wspólnej;
Prowadzenie remontów kapitalnych, w drodze przetargowego wyboru wykonawcy przy udziale zainteresowanych właścicieli;
Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi dezynfekcyjne, dezynsekcje i deratyzacje oraz pielęgnacją zieleni;
Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat za dostarczane właścicielom media i zrealizowane na ich rzecz usługi z uwzględnieniem bieżących zmian cenowych;
Pełną i przejrzystą ewidencję zaliczek czynszowych oraz ich rozliczanie w oparciu o sprawdzone programy komputerowe;
Opracowanie analiz ekonomicznych i biznes planów dla potrzeb właścicieli nieruchomości oraz rocznych planów zarządzania nieruchomością;
Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz mieszkańców dodatkowych przychodów tj. pożytków z tytułu np. wynajmu lub dzierżawy powierzchni wspólnych na cele handlowo-usługowe, biurowe, reklamowe i inne;
Prowadzenie rachunków bankowych oddzielnie dla każdej z nieruchomości z wydzieleniem odrębnego konta dla potrzeb funduszu remontowego, o ile właściciele o wydzieleniu takiego konta zdecydują;
Wgląd do pełnej dokumentacji finansowo-księgowej danej nieruchomości każdemu zainteresowanemu właścicielowi;
Prowadzenie postępowań upominawczych i windykacyjnych do egzekucji sądowo-komorniczej włącznie;
Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów.
Zakres Usług
  • Wspólnot mieszkaniowych;
  • Spółdzielni mieszkaniowych;
  • Właścicieli nieruchomości mieszkaniowych;
  • Właścicieli nier. użytkowych;
  • Właścicieli nier. użyteczności publicznej;