Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Pierwszy - kopiuj - kopiuj
Pierwszy - kopiuj
Slider

Przetarg na Szańcach 13 montaż wewnętrznej instalacji gazu

Zamawiający

Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Na Szańcach 13” z siedzibą we (50-320) Wrocławiu przy
Ul. Na Szańcach 13, NIP 898 19 29 098
reprezentowana przez:
administratora obiektu: LZN „Arkadia” Barbara Szczerba
adres strony internetowej zamawiającego: www.lznarkadia.pl

Adres pocztowy:
ul. Reja 31 lokal 1a, Wrocław 50-338

Tel.: 71 322 80 34

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

MONTAŻ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. NA SZAŃCACH 13 AM-16, DZIALK NR 18 OBREB PLAC GRUNWALDZKI.

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.lznarkadia.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „nie otwierać przetarg WM Na Szańcach 13” w biurze LZN „Arkadia” i potwierdzonych datą wpływu oferty, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Koperty z ofertami otwarte lub z naruszonymi pieczęciami nie będą rozpatrywane przez Komisję Przetargową.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana instalacji gazowej od istniejącego przyłącza na budynku przy ul. Na Szańcach 13 poprzez nowoprojektowaną instalację do istniejących gazomierzy zlokalizowanych w lokalach oraz na klatce schodowej (nie zmienia się lokalizacji gazomierzy). Przewody instalacji gazowej – rury stalowych ze szwem przewodowych łączonych przez spawanie. Wymagania:

Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową.
 2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia
 3. Aktualny wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego).
 4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

minimum dwie roboty budowlane polegające na montażu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie,
referencje lub protokół odbioru.
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym m.in.:

 • Kierownikiem budowy, posiadającym: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej na minimum dwóch inwestycjach obejmujących montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

c. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000 PLN
b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000 PLN Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.

2. Zmawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, tj.:

 • cena – waga 60 %,
 • doświadczenie w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia – 30 %
 • okres gwarancji jakości – waga 10 %.

3. Oferta otrzyma punkty za:

 • Kryterium „Cena” (C), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Cmin

Pi (C) = Ci x 90

Pi(C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 
 Cmin  najniższa cena (brutto) spośród ofert;
 Ci  cena (brutto) oferty „i”.

gdzie przy czym w kryterium Wykonawca otrzyma maksymalnie punktów 90.

 • Kryterium „okres gwarancji jakości” (G), po 2 punkty za każde zaoferowane w ofercie kolejne 12
  miesięcy gwarancji jakości ponad minimalny wymagany okres gwarancji (60 miesięcy) .
  Przy czym w kryterium Wykonawca otrzyma maksymalnie punktów 10.
  3) Łączna liczba punktów (P), jaką otrzyma oferta zostanie wyliczona według wzoru:
  P = C + G

4. Jeżeli nie można wybrac ofety najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamwiający sposórd tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 10.03.2022 rok godz.10.00 do siedziby
Administratora obiektu PLZN „Arkadia” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Reja 31 lokal 1a
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022 o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - II kw. 2022r.
Zapytania tylko na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki do wypełnienia przez Wykonawcę:

 • Wzór formularza oferty wraz z załącznikami do wypełnienia
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 • załącznik nr 2 - Doświadczenie wykaz robót wykonalnych w okresie ostatnich trzech lat.
 • załącznik nr 3 - Wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia
 • Załącznik nr 4 – Kosztorysy szczegółowe

Załącznikiem nr 4.do oferty ma być kosztorys z podziałem działy wyszczególnione w przedmiarze, wraz z
podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (wg Sekocenbud) i podpisany przez oferenta, lub kalkulacja
własna
Załącznik do złożenia oferty:

 1. KOSZTORYS INWESTORSKI
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 3. Przedmiar robót
 4. Zaświadczenie Nr 743/2022 Urząd Miejski Wrocławia

Przetarg ofertowy Marcinkowskiego 10

Zamawiający

Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „ Marcinkowskiego 10” (50- 368) Wrocław ul. Marcinkowskiego 10,
NIP 898 19 50 00 00
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: LZN „ARKADIA” Barbara Szczerba z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Reja 31 lokal nr 1a.
adres strony internetowej zamawiającego: www.lznarkadia.pl

Adres pocztowy:
ul. Reja 31 lokal 1a, Wrocław 50-338

Tel.: 71 322 80 34 , Faks: 71/322 80 34

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej
 2. Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11
 3. Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo
 4. Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej
 5. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej
 6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy

Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na:

1. Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej.

a) - Balkony po lewej stronie elewacji frontowej (zachodnie) 

 • usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej i od spodu balustrad zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek.
 • oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
 • wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad
 • udrożnić i uszczelnić system odprowadzania wód opadowych
 • otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej, wykonać posadzkę z płytek ceramicznych pomalować .

b) Balkony po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie)
1) balkon na III piętrze w lok. nr 11

rozebrać całą konstrukcję balkonu (tralki balustrady w dobrym stanie pozostawić do ponownego montażu po oczyszczeniu i naprawie)

 • wykonanie nowej konstrukcji nośnej na belkach I 160
 • wykonać nową żelbetową płytę nośną balkonu gr. 8 cm; płytę żelbetową wpuścić wraz ze zbrojeniem na 10 cm w bruzdę wykutą w ścianie; w trakcie wykonywania płyty osadzić kosz odpływowy

 • wykonać warstwę wypełniającą ze styropianu twardego, wykonać wylewkę betonową z wyprofilowaniem odpowiednich spadków w stronę kosza odpływowego, wykonać nowe obróbki blacharskie krawędzi płyty balkonowe j

 • wykonać nowe, prefabrykowane tralki balustrady wg istniejących z osadzonym prętem #6 w głowicy (do połączenia z gzymsem) oraz z otworem na osadzenie na pręcie przyspawanym do belki I160
 • wykonać hydroizolację powierzchni płyty balkonowej z foli płynnej (z wywinięciem na ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych, osadzić nową rurę spustową, otynkować spód płyty balkonowej, wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrady
 • pomalować balustrady i płytę balkonową.

2) balkony na I piętrze w lok. nr 5 oraz na II piętrze w lok. nr 8

 • zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrad, skuć tynk z całej powierzchni spodów płyt balkonowych, usunąć szpałdowanie belek nośnych
 • oczyścić powierzchnię spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
 • usunąć odpadający tynk z filarków i gzymsów, oczyścić powierzchnie
 • zdemontować rury spustowe, zdemontować (wykuć) kosze odpływowe
 • wykonać przeszycie zarysowań muru pod filarów i gzymsów
 • naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz posadzką i gzymsem, a także styki/zarysowania elementów gzymsów i zagruntowa
 • oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
 • osadzić szczelnie nowe kosze odpływowe w płytach balkonów, wykonać hydroizolację, nowe

obróbki blacharskie

 • otynkować spód płyt balkonów oraz uzupełnić tynk na filarkach i gzymsach
 • wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
 • pomalować elementy stalowe pochwytów i elementów murowanych i ozdobnych

3) loggia na parterze w lok. nr 3

 • zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrady, skuć odpadający tynk z gzymsu balustrady, naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki/zarysowania elementów gzymsów
 • skuć tynk z powierzchni ściany pod loggią wokół okna piwnicy, uzupełnić ubytki cegieł
 • wykonać przeszycie zarysowań muru i nadproża okna piwnicy,
 • naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz posadzką i

gzymsem, uzupełnić tynk na gzymsie

 • otynkować ścianę pod loggią
 • wykonać hydroizolację powierzchni posadzki loggii z foli płynnej (z wywinięciem na ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych
 • wykonać i osadzić dodatkowy stalowy pochwyt do wysokości balustrad do 110 cm
 • pomalować elementy stalowe pochwytu, pomalować balustrady i ściany po przeszyciach w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

c) Balkony po lewej stronie elewacji tylnej (wschodnie)

 • usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej balustrad i płyty balkonowej , usunąć szpałdowanie belek stalowych oczyścić powierzchnię zewnętrzną balustrad i spodu płyty balkonowej z uzupełnieniem ubytków cegieł i spoin
 • wykonać przeszycie zarysowań muru oraz nadproży w rejonie balkonu
 • wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad
 • zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię ścian zewnętrznych balustrad balkonów i płyty balkonowej, otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej
 • oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie III piętra
 • wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych z balkonów na I, II i III piętrze
 • wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany i balustrady) na balkonie III piętra
 • wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
 • pomalować elementy stalowe pochwytów i balustrady i ściany.

W odniesieniu do balkonu na III piętrze, oprócz powyższych prac, należy wykonać rozbiórkę
zadaszenia ww. balkonu.

d) Balkony po prawej stronie elewacji tylnej (zachodnie)

 • usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt balkonowychi na całej powierzchni na I i II piętrze
 • oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
 • oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie, zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię spodów płyt balkonowych
 • uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra i otynkować spód płyty balkonowej na parterze
 • oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki oraz tynk na ścianach nad płytami balkonów na balkonach I i II piętra i wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany) na balkonach I i II piętra z odpowiednimi spadkami ku krawędziom balkonów
 • pomalować elementy stalowe i spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

e) Balkony na elewacji tylnej oficyny

 • usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt balkonowych oraz na całej powierzchni na I i II piętrze
 • oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
 • oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie, zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię spodów płyt balkonowych
 • uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra i otynkować spód płyty balkonowej na parterze
 • oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie I piętra i parteru
 • wykonać nowe obróbki blacharskie na balkonie parteru, wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany) na balkonach parteru i I piętra z odpowiednimi spadkami ku krawędziom balkonów
 • pomalować elementy stalowe, pomalować spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne.

2. Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11. I wariant wymiana stropu drewnianego na strop WPS

 • Zakres i kolejność realizacji robót budowlanych dla wykonania nowego stropu WPS. Usunąć, z zachowaniem zasad BHP, wszystkie elementy stropu drewnianego wraz z belkami podpierającymi go w lok. nr 8. Wytrasować położenie nowych belek stalowych I240 tak, aby po wykonaniu stropu i warstw podłogowych utrzymać pierwotny poziom podłogi. 6. Wykuć odpowiednie gniazda na osadzenie belek stropowych z uwzględnieniem grubości podlewki betonowej. W przypadku stwierdzenia zarysowań ścian w rejonie oparcia belek stalowych – przemurować zarysowane ściany i nadproża, na których będą się opierać nowe belki stropowe. Wykonać podlewki betonowe w gniazdach. Osadzić nowe belki stropowe I240 Ułożyć płyty WPS. Wykonać warstwy ocieplenia i podłogowe stropu. Otynkować strop lub obłożyć płytami GK. Odtworzyć ściankę działową w lok. nr 8. Naprawić uszkodzenia muru i wykonać malowanie pomieszczenia w lok. nr 8.

II wariant – strop drewniany na strop drewniany
Pierwszy etap – prace rozbiórkowe j/w.
Projektowane elementy konstrukcyjne i wykończeniowe nowego stropu - parkiet dębowy gr.
22 mm - płyty suchego jastrychu gr. 23 mm - LECA keramzyt podsypkowy gr. 6 cm - belki
drewniane (C27) 22/28 cm (z przekładkami z filcu gr. 0,5 cm górą) - szpryc cementowy gr. 0,5
cm - LECA keramzyt izolacyjny L gr. 12,5 cm - membrana paroprzepuszczalna - deski ślepego
pułapu gr. 25 mm na listwach (z przekładkami z filcu gr. 0,5 cm) - pustka powietrzna - wełna
mineralna gr. 5 cm - płyta GKF 2x12,5 mm (gr. 25 mm) na ruszcie stalowy

3.Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo

 • rozbiórka pokrycia z papy, rozebranie obróbek blacharskich,
 • wymiana elementów konstrukcyjnych- słupy, płatwie, wzmocnienie belek stropowych
 • miejscowa wymian odeskowania
 • wykonanie nowego pokrycia papowego wraz z nowymi obróbkami blacharskimi – poziomymi i pionowymi.
 • częściowy remont kominów z wymianą tynków i cap kominowych

Pokrycie ceramiczne:

 • rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki
 • rozebranie ołacenia pokrycia dachowego
 • montaż nowego ołacenia, folii paroprzepuszczalnej
 • ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę.
 • wywiezienie i utylizacja gruzu budowlanego.

4. Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej – odtworzeniowo

 • wykonanie wykopu wzdłuż przebiegu instalacji kanalizacyjnej na poziomie piwnic
 • demontaż starego rurociągu kanalizacyjnego
 • ułożenie nowej instalacji kanalizacyjnej z PCV wraz z montażem nowych podejść pod piony kanalizacyjne wraz z osprzętem.
 • zasypanie wykopów i odtworzenie posadzki w miejscu ich uszkodzeń.

5. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej

 • demontaż rurociągu stalowego o śr. 25-32 mm.
 • montaż nowej instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych o śr. 25-32 mm.
 • montaż zaworów pod pionowych, podejść.
 • zamurowanie przekuć w ścianach i stropach.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy

 • oczyszczenie z rdzy stopek stalowych dwuteowników i konstrukcji pełnościennych
 • zabezpieczenie antykorozyjne, montaż siatki cięto – ciągnionej i otynkowani

Na nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu (Działka nr 29, AM 30,
Obrąb Pl. Grunwaldzki) Wymagania:

Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową
 2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia
 3. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego.
 4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru.
 5. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 31.01.2022 . rok godz. 10.00, do siedziby
administratora obiektu „LZN ARKADIA” ul. Reja 31 lokal 1a, Wrocław
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022 r. o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji I półrocze 2022 roku
Zapytania tylko na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Projekty
1- projekt budowlany na remont stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 WPS
2- projekt wykonawczy na ramot stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 WPS
3- projekt budowlany na remont stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 drewniany
4- projekt wykonawczy na ramot stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 drewniany
5- projekt wykonawczy na remont balkonów na elewacji frontowej i od strony podwórka.

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Marcinkowskiego 10 – balkony
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Marcinkowskiego 10 - strop

Przedmiary

 1. Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej
 2. Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11
 3. Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo
 4. Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej
 5. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej
 6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy

Załączniki

 1. Formularz ofertowy Marcinkowskiego 10
 2. Załącznik nr 2 Marcinkowskiego 10
 3. Załącznik nr 3 Marcinkowskiego 10

Załącznikiem nr 2 do oferty ma być kosztorys z podziałem działy wyszczególnione w przedmiarze, wraz z podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (wg Sekocenbud) i podpisany przez oferenta, lub kalkulacja własna

 

MASZ PYTANIE?

KONTAKT DO NAS

LZN "Arkadia

ul. M.Reja 31/1a, 50-338 Wrocław
  tel. 71 322 80 34  
  tel.kom 608 392 750, 604310793
biuro@lznarkadia.pl

 

Godziny otwarcia

 • poniedziałek: 08.00 - 15.00

 • wtorek: 08.00 - 15.00

 • środa: 09.00 - 18.00

 • czwartek: 09.00 - 18.00

 • piątek: dzień bez przyjęć interesantów

demo 012 kopia